خانه هوشمند

بیمارستان هوشمند

هتل هوشمند

کتابخانه هوشمند

داروخانه هوشمند

گلخانه هوشمند

 هوشمندسازی مدارس

هوشمندسازی نانوایی

مانیتورینگ و سردخانه هوشمند